Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Apply for Jobs Online - Employer Profile

Company / Business Name: Tek Ura
Tek Ura is a faith based organization that is passionate about transforming the lives of those it touches. All who work at Tek Ura enter into a team of committed workers who take jointly the responsibility of fulfilling the aims of the NGO. Each person within the team must recognise the need to personally be faithful to undertake their work conscientiously.
Tek Ura is an independent non-partisan, nonprofit, research, and advisory institution founded on Christian values. It aims to work with the poor and oppressed, in partnership with others, encouraging and enabling human transformation, social inclusion and justice in Albania.
Employment Areas: Administrative/Clerical
Phone: See the relevant job posting below for the correct number (if available).

Job Listings for this Employer:

over 3 months ago 1. Nëpunës Administrativ Qendrës Job in

Tirana - Albania

Administrative/Clerical
Position: NËPUNËS ADMINISTRATIV I QENDRËS - Paga - 28,000 NETO - 20 orë në javë (kontratë 1 vjecare) - (orët e punës nga e Hëna deri...
Skills Needed: Përmbledhja e rolit
Përgjegjës për funksionimin efikas të ndërtesës, pajisjeve dhe sistemit të administrimit të Tek Ura.

Fushat e rëndësishme të përqendrimit dhe përgjegjësisë:
- Ruan funksionimin e qetë në hapësirën e zyrave të qendrës.
- Siguron mbështetje për rekrutimin dhe administrimin e politikave të stafit.
- Përkthen dokumentat e anëtarëve te skuadrës.
- Përpilon oraret e zyrës, koordinon takimet dhe vizitat, organizon dosjet, I përgjigjet telefonatave, mban shënime gjatë mbledhjeve dhe   kryen një sërë detyrash të tjera thelbësore.
- Ruan një mjedis të sigurt përsa I përket ndricimit të duhur, sinjalizimit dhe aksesit për personat me aftësi të kufizuar.
- Harton dhe rifreskon planet e emergjencës dhe procedurat e evakuimit.
- Mbikqyr sigurinë, parandalimin e zjarrit dhe sisteme të tjera të sigurisë.
- Siguron që ndërtesa është e përshtatshme për qëllimet e saj dhe I plotëson standardet e higjenës.
- Mundëson që banorëve të cilët përdorin këtë ndërtesë tu sigurohen shërbimet e duhura.
- Organizon punësimin e kontraktorëve sipas nevojave për mirëmbjatjen apo riparimin e ndërtesave.


Të Nevojshme
- Përvojë të paktën 2 vjecare në një ambient ekuivalent pune
- Të jetë I pajisur me diplomë (ose ekuivalente/ I kualifikuar nga përvoja)
- Aftësi të shkëlqyera organizuese dhe të menaxhimit të kohës
- I aftë për të punuar në mënyrë të pavarur dhe të ndërmarrë iniciativë.
- Aftësi të shkëlqyera administrimi dhe komunikimi ne të dyja gjuhët- angleze dhe shqipe.
- Në gjendje të përdorë me profesionalizëm programet e biznesit (p.sh. Microsoft Office, Word, Excel, Powerpoint) dhe i aftë të përdorë me kompetencë median sociale (Instagram, Facebook, Twitter)
- Nivel I larte I integritetit personal, një përputhje e plote me vlerat dhe karakterin e Tek Ura

Të Dëshirueshme
- Përvoje pune në një organizatë jo qeveritare në një rol të ngjashëm
- Përvojë pune në një mjedis dy gjuhësor
- Përvojë në mbjatjen e një website dhe menaxhimin e mediave sociale
- Patentë për ngarjen e makinës
- Përvojë në administrimin e një buxheti për një zyrë të vogël (p.sh. para te vogla)
- Njohuri e gjuhës angleze të nivelit C1 ose më të lartë

Nëpunës Administrativ Qendrës Job

Posted by Tek Ura
View this Job
LOGIN Area - Jobsite