Register Here to Apply for Jobs or Post Jobs. X

Doktorand Statsvetenskap – upp till fem platser

Job in Uppsala - Sweden
Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
For jobs on this site that accept applications from your location / country,
Company: Uppsala universitet
Full Time position
Listed on 2019-12-05
Job specializations:
 • Freelance
  Freelance IT, Freelance Web Design, Freelance Product Tester
 • Electronics
Job Description & How to Apply Below
Position: Doktorand i Statsvetenskap – upp till fem platser

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet är en kreativ och internationellt framgångsrik forskningsmiljö med ungefär 60 seniora forskare och 30 doktorander och är en av de ledande statsvetenskapliga institutionerna i Norden.

Arbetsuppgifter: Doktoranden ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå inom ramen för anställningen (max 20 %). Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet motsvarar en examen på avancerad nivå, uppfyllda kurskrav för minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För särskild behörighet för antagning på forskarutbildningen inom statsvetenskap ska den sökande ha tillfredsställande kursresultat för 90 högskolepoäng inom statsvetenskap eller likvärdiga kunskaper erhållna i Sverige eller utomlands.

För anställning som doktorand krävs att innehavaren är antagen eller kommer att antas till utbildning på forskarnivå, där graden av förmåga att tillgodogöra sig utbildningen är avgörande. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer .

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

En eller flera platser på forskarutbildningen i statskunskap är knutna till doktorandtjänster vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF). Dessa avhandlingsprojekt utformas i samarbete med handledare som självständiga statsvetenskapliga projekt inom ramen för den forskning som bedrivs där (). I övrigt gäller samma villkor som övriga doktorandtjänster. Ange gärna i följebrevet om du är särskilt intresserad av dessa tjänster.

Ansökningsförfarande: Ansökan ska innehålla (mer detaljerad information finns via länken nedan):

 • CV
 • Kort följebrev som ska innehålla 1) den sökandes motiv till att söka tjänsten (max 500 ord). 2) En kort beskrivning av de dokument som skickats med (lista dem). 3) Om mer än ett akademiskt arbete (uppsats, artikel etc.) lämnats till bedömning ska det i följebrevet anges vilket av dessa som antagningskommittén ska prioritera.
 • Högst två egna akademiska arbeten , till exempel uppsatser, vetenskapliga artiklar, rapporter eller andra texter av forskningskaraktär som är meriterande för tjänsten. Minst ett av dessa ska vara egenförfattat. Om också samförfattad publikation åberopas ska sådan förses med beskrivning där alla medverkande författare intygar den sökandes bidrag.
 • En diskussion om den sökandes tidigare vetenskapliga produktion där både dess huvudsakliga styrkor och svagheter diskuteras. Den sökande ska lyfta fram arbetets viktigaste resultat, teoretiska och metodologiska utmaningar och vägval samt samhällsrelevans. (max 1000 ord)
 • Bestyrkta kopior av akademiska dokument , t.ex. registerutdrag, som styrker grundläggande och särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i statskunskap samt kopia av eventuella examensbevis.
 • Intyg om språkkunskaper i svenska och/eller engelska (inte nödvändigt för sökanden som åberopar egenförfattade akademiska arbeten på svenska eller engelska eller har en examen från ett svenskt universitet).
 • Anställningsvillkor:

  Lön: Enligt lokalt avtal (Lokalt kollektivavtal för doktorander och amanuenser).

  Tillträde: 2020-09-01.

  Anställningsform: Tidsbegränsad anställning om fyra år enligt HF 5 kap § 7.

  Anställningens omfattning: 100 %.

  För information om antagningsgrunder, ansökan m.m. hänvisas till statsvetenskapliga institutionens hemsida,

  Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

  Position Requirements
  Less than 1 Year work experience
  Note that applications are not being accepted from your jurisdiction for this job currently via this jobsite. Candidate preferences are the decision of the Employer or Recruiting Agent, and are controlled by them alone.
  For jobs on this site that accept applications from your location / country,
  Search for further Jobs Here:
  (Enter less keywords for more results. Suggestions may be selected)
  Location
  Employment Category
  Education (minimum level)
  Filters
  Education Level
  Experience Level (years)
  Posted in last:
  LOGIN Area - Jobsite