Enter a course name, school type and location:

English language learning for children, Bangkok

Contact Our School

Sage Education, Bangkok:
Sage Education is a English language tutorial center that specializes in helping students develop their internal abilities that enable the students to make wise career decisions in the future. Our teaching medium is through the English language, but our course designs are based on subjects that will help develop childrens' minds at a young age through modules such as: architecture, science, engineering, statistics, economics and much more.

Email: Contact us here     ( or request a callback ).

Photo of English language learning for children, Bangkok
We offer a range of English classes for children and teenagers including:

English for Early Learners (up to age 10): ภาษาอังกฤษสำหรับวัยแรกเริ่ม (อายุไม่เกิน 10 ปี)

Speaking
Listening
Reading
Writing

ทักษะการฟัง
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน

A foundation in English will prepare your children for future successes in any international pursuit. English skills acquired can be practically applied in children’s daily lives and academic endeavors.

พื้นฐานทางภาษาอังกฤษจะเตรียมลูกของคุณให้พร้อมสำหรับความสำเร็จระดับนานาชาติในอนาคต ทักษะทางภาษาอังกฤษที่เขาได้เรียนรู้จะใช้ได้ทั้งกับชีวิตประจำวันและชีวิตการเรียน

English for Success (ages 10-15): ภาษาอังกฤษเพื่อความสำเร็จ (อายุ 10-15 ปี)
Listening ทักษะการฟัง
Speaking ทักษะการพูด
Reading ทักษะการอ่าน
Writing ทักษะการเขียน
Vocabulary คำศัพท์
Grammar ไวยกรณ์

Proficiency in English is a prerequisite for international studies or a successful career with a multinational corporation – either at home or abroad. Our standardized programs will make learning English easier than ever. Our learning atmosphere will help you communicate in English at ease and with confidence.
ความเชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการศึกษาระดับนานาชาติ และการทำงานที่ประสบความสำเร็จในบรรษัทข้ามชาติ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หลักสูตรที่ได้มาตรฐานของเราจะทำให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย ชุมชนการเรียนรู้ที่นี่จะช่วยให้คุณสื่อสารในภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ

Customized English Courses:
If you do not see what you are looking for, we also offer private lessons which are tailored according to your personal English goals. You can choose to learn in a group or one-on-one.

Test Preparation

Our test preparation instructors are experienced, seasoned instructors of entrance exams. Most of our material is created in house that adapts to the language abilities of Thai students. Other test preparation companies may not use materials that are catered to helping Thai students understand and utilize tImage of English language learning for children, Bangkokhe techniques fully. As such, they will receive lower scores on these tests than they can actually achieve.

Test preparation courses we offer include:

SAT
GMAT

GED
GCSE

TOEFL
IELTS
TOEIC

Cognitive Development- Architecture สถาปัตยกรรมศาสตร์

Lines & Symmetry
Symbols & Art
Perspective

เส้นและสมมาตร
สัญลักษณ์กับศิลปะ
มุมมอง
Developing spatial relations skills early on help develop the areas of the brain used in math and logic. This program helps develop visual sensory perception of space, hand eye coordination, and overall creativity.

บ่มเพาะทักษะด้านความสัมพันธ์ทางพื้นที่ของวัตถุตั้งแต่วัยเยาว์ ช่วยเพิ่มศักยภาพสมองซีกส่วนเดียวกับคณิตศาสตร์และตรรกะ หลักสูตรนี้ยังจะช่วยพัฒนาการกะระยะทางพื้นที่ด้วยสายตา พัฒนาการทำงานร่วมกันระหว่างมือกับสายตา และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก

Cognitive Development - Economics ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

Suppy & Demand
Personal Utility Maximization
Theory of Constraints

อุปสงค์และอุปทาน
ทฤษฎีอรรถประโยชน์สูงสุด
ทฤษฎีด้านข้อจำกัด
Almost every human interaction is a negotiation governed by basic economic principles. Understanding these principles and developing the ability to apply them will enable more thoughtful dialogues and more successful “negotiations” at any age.

การปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เกือบจะทั้งหมดเป็นการต่อรองที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการเบื้องต้น
ทางเศรษฐศาสตร์ ความเข้าใจในหลักการและการพัฒนาความสามารถเชิงประยุกต์จะทำให้
ผู้เรียนสามารถสนทนาได้อย่างลึกซึ้งและประสบความสำเร็จที่จะ “ต่อรอง” ไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็ตาม

Cognitive Development - Engineering วิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

Center of Gravity
Leverage
Conservation Principles

จุดศูนย์ถ่วง
คานงัด
หลักการอนุรักษ์

How does the world work? What holds a bridge up? Why does a milking stool have 3 legs? Understanding the fundamental physical principles that govern our surroundings is not only intellectually satisfying, but also builds a framework with which to solve many and varied problems wherever they may arise.

โลกนี้มีแรงอะไรขับเคลื่อน ทำไมสะพานถึงลอยอยู่ได้ ทำไมเก้าอี้รีดนมวัวถึงมีแค่สามขา เมื่อเด็กเข้าใจหลักฟิสิกส์เบื้องต้นต่างๆ เหล่านี้ก็จะไม่เพียงสามารถเข้าใจการทำงานของสิ่งต่างๆ รอบตัว แต่ยังเป็นโครงสร้างทางความคิดที่จะช่วยให้เขาแก้ปัญหาต่างๆ ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Cognitive Development - Statistics ความน่าจะเป็นทางสถิติ

Basic probabilities
Collecting & Interpreting Data
Pattern Recognition

ความน่าจะเป็นพื้นฐาน
การรวบรวมและตีความข้อมูล
การจดจำแบบแผน

Understanding probabilities will not only encourage the development of mental math skills, but it will also allow one to make judgments objectively with the determination of the greatest expected chance of success.

ความเข้าใจในเรื่องความน่าจะเป็นจะไม่เพียงช่วยพัฒนาทักษะจินตคณิตของลูกเท่านั้น แต่ยังทำให้เขาสามารถตัดสินเชิงวัตถุวิสัยโดยมุ่งโอกาสสำเร็จสูงสุดอีกด้วย

Email: Contact Us

Request a Callback

Address: Asoke, Bangkok, Thailand
Some interested visitors submitting program inquiries to our school up to 2019-09-25 were from:

Nichada Thani ISB, Thailand;   Nonthaburi;   Hong Kong, Hong Kong;   South Korea;   cran gevrier, France;   Santiago, Chile;   Bangkok;   and more.
Related Schools & Programs. Inquire to our admissions team today:
Modulo Language School, Bangkok
Courses / Programs
With two schools located in the heart of Bangkok, Modulo Language School offers a huge variety of English, Mandarin Chinese and French classes on a flexible schedule. Everything at Modulo is geared to making your experience not only educational but also enjoyable.

ESL students can study more than seventy different subjects at twelve levels, from absolute beginner with no English language skills to extremely advanced level classes that prepare students for TOEFL, IELTS and TOEIC exams.

We offer general and skill-oriented business English classes and our corporate department can cater to the needs of businesses big and small.

Our combination of highly qualified teachers and flexible programs for all allows us to give our students the best high quality instruction available at very attractive rates. Modulo teachers are university graduates with training in second-language instruction.

Our teachers use both proven traditional techniques and the latest teaching innovations; we have small classes, with an average of 3 – 4 students, maximum of 8.
Language Courses for Adults:
- Beginner to advanced levels

- General English, Chinese and French

- Grammar and conversation courses

- Business English and Chinese

- Academic writing, IELTS, TOEFL and TOEIC

- English for kids and teenagers

- Thai language classes
AAA Thai Language School (Pasawes), Bangkok
Courses / Programs
Study Thai in Bangkok: speaking, listening, reading & writing. The AAA Thai Learning Center in Bangkok has established a learning system which is an update of the Union system, renowned as an efficient system of learning Thai for foreigners for over 40 years. At AAA the students will experience small group learning, as well as skillful and experienced teachers.
Thai Speaking Course; Thai Reading & Writing Class; Advanced Thai Courses.
Patong Language School, Phuket
Courses / Programs
Welcome to Patong Language School, located in Patong Beach, Phuket, Thailand. Study with us and enjoy an experience that you'll value and remember for years to come.

With more than 25 years of experience, more than 20 teachers, and tens of thousands of satisfied students, PLS is your number one choice for effective language instruction in Phuket. We are an approved Bildungsurlaub provider for German nationals.
Intensive Thai Courses; Thai Group Courses; Private Thai Lessons.
Thai Language Hut, Bangkok
Courses / Programs
Thai Language Hut is a professional language school in Sukhumvit, Bangkok, Thailand, offering private classes to students that are serious about learning English. Courses may be delivered at our school, at your site or online via Skype. We have experience teaching senior managers, those learning business English, students studying for English based University examinations or for TOIEC, TOEFL and IELTS - in addition we have coached students to deliver high impact speeches for social occasions and business.

We use a combination of native English speakers and local Thai nationals with excellent teaching skills who will build specific training programmes to meet your exact need. All training is based on high quality, clear and well organised materials from Cambridge University Press and online material from the British Broad Casting Company (BBC).
> Cambridge Interchange Programme for Adults and Young Adults (from Beginner to Advanced)
> Touchstone - Online Training jointly delivered with Cambridge University Press
> Passages - Intermediate/Upper English training for Adults and Young Adults
> Business training - vertical market training (based on Cambridge University Press materials)
> Entrance examination preparation
> Customer Service - Letter / Telephone / Comprehension
> In addition, we offer Thai language courses
Thai Solutions
Courses / Programs
Thai Solutions is located in Wattana, Bangkok, Thailand. Many people visiting Thailand want to learn to speak Thai. They experience the friendly helpful nature of the Thai people, they become fascinated by Thai Culture and many fall in love with the Thai way of life. That is why Thai Solutions is so successful more over 8 years, we understand this and we really want to help you to enjoy the experience and why we believe individual tuition is a better option.

Thai Solutions was established by a group of like minded accomplished teachers, who are all well qualified and experienced in teaching the Thai language, to all different nationalities.
Preparation For The Pathom 6 Thai Government Examination; Intensive Thai Courses; Specialized Thai Learning; Thai Culture/Thai History.
Language Works English Courses
Courses / Programs
Located in downtown Singapore, Language Works is an English language training centre, offering English courses to individuals and organisations, that are customised to your learning needs, objectives and industry. Training courses cover English Language for Business, Communication, Sales and Customer Service language skills.

Specific courses include Perfecting Business English, Perfecting Conversational English, Focus on Writing, and a range of tailored workshop programs. Study options include individual (private) lessons, small groups, and large group classes specifically designed for organizations and work force teams. Our courses can be combined and further customised to meet your needs.

We take pride in using a holistic approach to aid in language learning that is centred primarily on the student. Language Works was created out of a passion for communicating the way we should. Our goal and measured success is when you relate to the people you work with, and the people you care about, in the most effective manner.

Student Testimonial:
"I am enjoying learning the correct language sequences and a wider variety of word choice. I also enjoy the pace of the lesson and no-judgment when I make a mistake. What I find different about Language Works is the one on one class environment that is aimed at your level of learning needs. I am from China and I have found it very challenging to live in Singapore. This is really helping me to feel more confident in this environment."
- Peggy
Beginner to Advanced Level English Language Courses:

- Perfecting Conversational English (6 levels, Beginner to Advanced)
- Perfecting Business English (Pre-Intermediate level and up)
- Focus on Writing (all levels)
- Tailored Training and Workshops: Communication; Sales; Customer Service...

Group / Individual Study Options:
- Group Class for organisations (12 students per class)
- Small Group Class for individuals / executives (2-5 students per class)
- Private Classes (one-to-one flexible coaching)